Overårige spillere

Turneringer har ulike regler for bruk av overårige og innlånte spillere. Arrangører bør være seg svært bevisst på konsekvensen av å tillate bruk av slike spillere.

Tilsvarende er det viktig at deltakende lag er oppmerksom på hva reglene innebærer, også dersom de selv ikke velger å benytte overårige spillere.

Overårige spillere er spillere som er født inntil 12 måneder før den fastsatte datoen for skille mellom årsklassene.

Vi ser ingen gode grunner til å tillate bruk av overårige spillere overhode. Opprinnelig var antakeligvis tanken å gjøre det enklere for små klubber med tynt spillergrunnlag å delta i turneringer. Dette er imidlertid ikke lenger en gyldig grunn ettersom mange turneringer tilbyr 7er-fotball også for årsklassene i ungdomsfotballen. Uansett er det aldri noen regler som forhindrer lag å ta med underårige spillere.

Et hovedmål med deltakelse i turneringer er å styrke de sosiale båndene innad i spillegruppen. Turneringsreglene bør derfor i forhold til overårighet harmonisere med de reglene som ellers benyttes i seriespill. Spesielt i turneringer uten internasjonal deltakelse bør det være uproblematisk å tillate overårige spillere i de tilfeller hvor kretsen har gitt dispensasjon i seriespill. I internasjonale turneringer blir det langt vanskeligere å håndheve slike regler og man bør derfor forhold seg til en fast dato for skille mellom aldersgrupper.

Der det viktig å være oppmerksom på at det fortsatt finnes land som benytter 1. august som skille mellom aldersklasser, slik tilfelles også var i Norge for mange år tilbake. Spesielt gjelder dette England, USA og deler av det britiske samveldet ellers. I turneringer som åpner for internasjonal deltakelse, er det derfor naturlig at man definerer skillet mellom årsklassene ved 1. januar, men at lag fra land med avvikende dato for årsklasseskille blir innvilget inntil fem måneder overårighet for et begrenset antall spillere.

I utgangspunktet er det etter vår oppfatning altså kun to forhold som legitimerer bruk av overårige spillere:

  • Kretsen har gitt dispensasjon også i seriespill (generell aldersdispensasjon fordi klubben ikke har annet tilbud eller sosialmedisinsk grunnlag)
  • Inntil fem måneder overårighet for lag fra land med avvikende dato for årsklasseskille

I begge disse tilfellene er begrunnelsen altså knyttet opp til at klubben kan delta med samme lag i turnerings­spill som i seriespill.

Mange turneringer har imidlertid en langt mer liberal praktisering ut fra følgende kriterier:

  • Begrensning på hvor mange overårige spillere man kan ha i troppen
  • Begrensning på hvor mange overårige spillere man kan ha på banen samtidig, gjerne kombinert med foregående punkt
  • Mulighet til å melde opp samme spiller i troppen til flere lag i forskjellige årsklasser

Om turneringen velger å tillate overårige spillere, bør begrensningen legges kun på antall overårige i troppen. Begrensning i antall slike spillere på banen er i praksis umulig å håndheve.

Nesten like åpenbart er det at turneringen må sørge for å unngå at samme spiller kan meldes opp på flere lag i ulike årsklasser. Flere av de store turneringene som mange norske lag deltar i, tillater dette. Denne regelen innebærer at mange klubber overfører sine beste spillere til årsklassen under når laget blir slått ut av turneringen.

Det er spesielt to årsaker til at reglementet ikke bør tillate at samme spiller meldes opp i to tilstøtende aldersklasser: Om turneringen legger til rette for at lag i løpet av sluttspillet kan forsterkes med tre overårige spillere, blir styrkeforholdet mellom lag som i utgangspunktet er kvalifisert for samme divisjon potensielt kraftig forskjøvet. Lag kan altså risikere å bli slått ut av turneringen mot lag som plutselig er blitt langt sterkere enn det ferdighetsnivået som resultatene i grunnspillet tilsier.

Det andre problemet er relatert til laget selv. Når laget forsterkes med overårige spillere, blir nødvendigvis spilletiden for noen av lagets egne spillere mindre. I slike turneringer er det vanlig å se lag hvor de fleste jubler, men noen få står og gråter. Når overivrige lagledere sier at «Selvsagt er du en del av laget selv om du ikke får spille», er det åpenbart at turneringen bidrar mer til å splitte enn å samle spillergruppen.

I de yngste klassene i ungdomsfotballen blir konsekvenser av overårige spillere spesielt store. Dette skyldes naturligvis at den fysiske utviklingen er størst i denne perioden.

Velger lag i de yngste årsklassene i ungdomsfotballen å delta i en turnering hvor overårige spillere er tillatt og spillere i tillegg kan påmeldes i flere klasser, er det viktig at lagene er oppmerksom på de mulige negative konsekvensene dette innebærer.

Denne artikkelen er del av en serie om fotballturneringer for ungdom.

Bokmerk og del