Turneringsreglement U12

Turneringsreglement U12

Turneringsreglement U12

Turneringen følger NFFs Spilleregler og retningslinjer - barnefotball (12 år - nierfotball) med følgende unntak og presiseringer:

Spillere

Hvert lag skal senest tre dager før turneringen sende inn en oversikt over registrerte spillere. Maksimalt antall spillere pr. lag er 20. En spiller kan kun være registrert på ett lag.

I 2021-turneringen skal spillerne være født i 2009 eller senere.

Overårige spillere tillates kun dersom spilleren er del av det samme laget også i seriespill og derfor er blitt innvilget dispensasjon basert på NFFs strenge krav (generell aldersdispensasjon fordi klubben ikke har annet tilbud eller sosialmedisinsk grunnlag).
Dersom klubben har særlige grunner til å søke avvik fra reglene over, skal søknad med begrunnelse forelegges turneringen minimum en uke før turneringsstart.  

Når klubber deltar med flere lag

Når klubber deltar med flere lag, skal klubben forholde seg til de samme reglene vedrørende laginndeling som gjelder i normalt seriespill.

Kampoppsett, resultatoversikt og tabeller

Kampene blir spilt basert på det konsptet vi kaller FU-turnering (se detaljert beskrivelse og eksempel ved å følge linken).

Det betyr at turneringen setter opp nye kamper etter hvert som foregående kamper er ferdigspilt. Paringen blir utført med blant annet følgende mål:

  • Mest mulig jevnbyrdige kamper,
  • Lag som allerede har spilt mot hver andre skal ikke spille mot hverandre igjen,
  • Lag fra samme klubb skal ikke spille mot hverandre og
  • Lag fra samme krets (altså lag som møtes i seriespill) skal spille mot hverandre i minst mulig grad

Den parsammensetningen som settes opp i de enkelte rundene kan ikke påklages.

Kampresultater blir ikke publisert.

Kampenes varighet

Hver kamp har en varighet på 15 minutter på lørdag og 20 minutter på søndag. Dommer kan velge å legge til tid som følge av lengre opphold i spillet.

Turneringsjury

Turneringen har en jury som behandler klager. Juryen er sammensatt av tre personer fra klubbene som deltar i turneringen.
Lag som ønsker å påklage avgjørelser som har med en enkelt kamp å gjøre, plikter å markere for dette på kampens dommerkort.
Klager skal meddeles juryen i turneringens sekretariat i klubbhuset uten ugrunnet forsinkelse. 500 kroner skal leveres inn sammen med klagen. Beløpet tilbakebetales til laget kun dersom laget får medhold av juryen.

Juryens beslutning er endelig og kan ikke påklages.

Bokmerk og del